fbpx

Check out our programme dates for 2020.

Croesawu teuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth

Ydych chi eisiau gwneud eich safle’n fwy croesawgar i deuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth, ond rydych chi’n ansicr sut i gychwyn? | Would you like to make your venue more welcoming to families and young people with autism, but aren’t sure where to start?

Croesawu teuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020
10am – 4pm

Amgueddfa Wrecsam
Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Adeiladau’r Sir, Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1RB

Ydych chi eisiau gwneud eich safle’n fwy croesawgar i deuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth, ond rydych chi’n ansicr sut i gychwyn?

Ydych chi wedi dechrau gwneud newidiadau ond yn teimlo bod angen mwy o syniadau arnoch chi?

Ar y diwrnod hyfforddi hwn byddwn ni’n dod ag amrywiaeth o wahanol safbwyntiau at ei gilydd ac yn archwilio ffyrdd ymarferol o wneud eich safle’n fwy croesawgar, hygyrch a chynhwysol i bobl gydag awtistiaeth.

Bydd y diwrnod yn helpu’r cyfranogwyr i:

 • gael gwell dealltwriaeth o’r profiad y mae teuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth yn ei gael ar eich safle
 • ganfod sut mae sefydliadau eraill wedi gwneud newidiadau yn rhad ac am ddim neu am gost isel mewn ymateb i ymgynghoriad gyda’r gynulleidfa hon
 • feddwl am newidiadau bach y gallech eu gwneud yn eich sefydliad chi i fod yn fwy croesawgar i’r gynulleidfa hon
 • archwilio syniadau ynglŷn â sut i gynnwys arferion, gwneud partneriaethau newydd lleol, gwerthuso’r ddarpariaeth a chreu adnoddau lle gall yr ymwelwyr eu tywys eu hunain.

Cymerwch olwg ar yr amserlen lawn.

Pwy ddylai ddod?

Mae’r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at staff sy’n gweithio mewn amgueddfeydd, orielau celf a safleoedd treftadaeth sydd â diddordeb mewn gwneud eu sefydliadau’n fwy croesawgar i deuluoedd a phobl ifanc gydag awtistiaeth.

Iaith Gymraeg

Bydd y diwrnod hyfforddi hwn yn cynnwys siaradwyr sy’n darparu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nodwch os gwelwch yn dda os byddwch chi angen cyfleusterau cyfieithu er mwyn deall y siaradwyr Cymraeg.

Cinio a Diodydd

Byddwn yn darparu diodydd poeth, ond dewch â’ch cinio eich hun os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth am gofrestru

Mae’n rhad ac am ddim ond mae’n rhaid cofrestru o flaen llaw. Mae’r lle wedi’i gyfyngu i un lle fesul sefydliad a’r cyntaf i gofrestru fydd yn cael lle.

Welcoming families and young people with autism

Tuesday 10 March 2020
10am – 4pm

Wrexham Museum
Wrexham County Borough Museum, County Buildings, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB

Would you like to make your venue more welcoming to families and young people with autism, but aren’t sure where to start?

Have you started to make changes but need some further inspiration?

At this training day we will bring together a range of perspectives and explore practical ways to make your venue more welcoming, accessible and inclusive to people with autism.

The day will help delegates to:

 • gain an insight into how families and young people with autism experience your venues
 • find out how other organisations have made low and no cost changes in response to consultation with this audience
 • think about small changes you could make in your venue to be more welcoming to this audience
 • explore ideas on how to embed practice, make new local partnerships, evaluate provision and create self-guided resources.

Take a look at the full schedule.

Who should attend?

This training is aimed at staff who work in museums, art galleries and heritage sites who are interested in making their organisations more welcoming to families and young people with autism.

Welsh Language

This training day will include speakers delivering in both Welsh and English. Please indicate if you require translation facilities in order to understand the Welsh speakers.

Lunch and refreshments

Hot drinks will be provided, but please bring your own lunch.

Booking information

Free but booking is essential. Places are limited to one per organisation on a first-come, first-served basis.

Cyfarwyddiadau cofrestru | Booking instructions

Bydd y cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn agor ar Ddydd Llun 6 Ionawr 2020.

 • Os ydych chi o amgueddfa ac rydych eisiau cadw lle ar y diwrnod hyfforddi, dewiswch yr opsiwn ‘Diwrnod Hyfforddi’ ar y ffurflen isod.
 • Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol o Ogledd Cymru neu’n cynrychioli grŵp sy’n gweithio gyda theuluoedd neu bobl ifanc gydag awtistiaeth ac yr hoffech fynd i’r sesiwn rhwydweithio, dewiswch yr opsiwn ‘Sesiwn Rhwydweithio yn unig’ ar y ffurflen isod.
 • Mae’r cofrestriadau wedi eu cyfyngu i un lle i bob sefydliad.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio ‘submit’ ar ddiwedd y ffurflen. Unwaith y byddwch wedi anfon y ffurflen byddwch yn gweld neges sy’n gadael i chi wybod bod eich cofrestriad wedi’i anfon.

Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich lle yn y digwyddiad o fewn deg diwrnod i gyflwyno eich cofrestriad. Os na fydd yr e-bost hwn yn cyrraedd, cysylltwch ag anita@kidsinmuseums.org.uk

Booking for the event opens on Monday 6 January 2020.

 • If you are from a museum and want to book a place on the training day, please choose the ‘Training Day’ option in the form below.
 • If you are a North Wales professional or represent a group that works with families or young people with autism and would like to attend the networking session please choose the ‘Networking Session only’ option on the form below.
 • Bookings are limited to one place per organisation.
 • Please make sure you press submit at the end of the form, once you have submitted the form you will see a message letting you know your booking has been sent.