fbpx

Check out our programme dates for 2020.

Diwrnod Meddiannu Cymru

Y Diwrnod Meddiannu yw’r diwrnod pan fo amgueddfeydd, orielau, cartrefi hanesyddol, archifau a safleoedd treftadaeth yn gwahodd pobl ifanc i mewn i wneud swyddi a wneir fel arfer gan oedolion.

Sefydlwyd y Diwrnod Meddiannu gennym i helpu sefydliadau hanesyddol i roi pŵer i blant a phobl ifanc drwy roi rolau pwysig iddynt ar eu safleoedd.

Cychwynwyd y Diwrnod Meddiannu yng Nghymru yn 2012 ac, erbyn hyn, mae 900 o bobl ifanc, o blant bychain i bobl ifanc 25 oed, yn cymryd rhan bob blwyddyn. Mae llawer o gyfranogwyr wedi mynd ymlaen i wneud mwy ag amgueddfeydd o ganlyniad i hyn.

Sut all plant a phobl ifanc feddiannu fy sefydliad i?

“Dw i ddim yn meddwl bod amgueddfeydd yn hen bethau diflas erbyn hyn.”Cyfranogwr yn y Diwrnod Meddiannu

Mae’r Diwrnod Meddiannu’n bodoli ymhob maint, siâp a llun, o feddiant gan un plentyn i feddiant gan gannoedd o blant. Dros y blynyddoedd, mae pobl ifanc wedi:

 • meddiannu swyddi mewn amgueddfeydd ac wedi arwain teithiau, gofalwyr, cynorthwywyr siop, glanhawyr, croesawyr, derbynwyr, swyddogion y wasg ac hyd yn oed warchodwyr
 • cyd-ofalu am arddangosfeydd a digwyddiadau, yn cynnwys gigiau hwyr y nos, cysgu dros nos neu berfformiadau
 • darparu sesiynau dysgu i grwpiau eraill o blant
 • creu nwyddau marsiandïaeth i’r siop
 • rhoi eu safbwynt a’u hadborth ar wefannau amgueddfeydd, digwyddiadau ac esboniadau.

meddiannu sianelau cyfryngau cymdeithasol amgueddfeydd (Gallwch ganfod rhagor drwy gynnal sesiynau meddiannu’r cyfryngau cymdeithasol ar ein tudalen Meddiannu Digidol).

Pryd mae’r Diwrnod Meddiannu?

Gallwch gynnal Diwrnod Meddiannu unrhyw amser o’r flwyddyn, neu ar ein Diwrnod Meddiannu ymroddedig.

Am y tro cyntaf, rydym yn cynnal dau Ddiwrnod Meddiannu yn 2019 er mwyn i ni helpu mwy o sefydliadau nag erioed i gymryd rhan. Gallwch gymryd rhan ar un o’r dyddiadau neu ar y ddau – neu bryd bynnag sydd orau i’ch sefydliad.

 • Dydd Gwener 28 Mehefin 2019
 • Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019

Dyma’r tro cyntaf y bydd y Diwrnod Meddiannu’n digwydd ar yr un diwrnod yng Nghymru a Lloegr.

Cofrestrwch eich Diwrnod Meddiannu

Pam ddylwn i gymryd rhan?

“Dim ond darn bach o rywbeth llawer mwy ydy’r Diwrnod Meddiannu. Rydym yn ceisio treiddio’n ddyfnach a chynnal prosiectau tymor hirach; mae’r Diwrnod Meddiannu’n ffordd wych o gychwyn y newid diwylliannol yma.”Amgueddfa

I sefydliadau treftadaeth, mae’r Diwrnod Meddiannu’n gyfle gwych i gysylltu gyda gwahanol grwpiau o bobl ifanc, denu cynulleidfaoedd newydd, treialu ffyrdd newydd o weithio, a chael sylw estynedig yn y wasg ac yn y cyfryngau cymdeithasol.

I bobl ifanc, mae’r Diwrnod Meddiannu’n gyfle unigryw i ddysgu tu allan i’r dosbarth a chanfod sut beth yw gweithio ‘yn y cefn’ mewn amgueddfa. Rydym yn gwybod ei fod yn helpu i roi hwb i hyder pobl ifanc ac yn rhoi teimlad o berchnogaeth iddynt dros eu treftadaeth a’u hamgueddfa leol.

Allwn i wneud cais am arian i gefnogi fy Niwrnod Meddiannu?

Mae nifer o sefydliadau a allai ddarparu arian ar gyfer eich digwyddiad. Gallwch ganfod rhagor am wneud cais drwy glicio’r dolenni isod:

Sut allwn i gymryd rhan?

 • Gwyliwch ein cyfres ffilmiau Arweiniad i’r Diwrnod Meddiannu.
 • Edrychwch ar ein hadnoddau dwyieithog, o astudiaethau achos, ffilmiau a thempledi i’r awgrymiadau gorau, i’ch helpu i gynllunio eich Diwrnod Meddiannu.
 • Cofrestrwch ar ein gwefan erbyn Dydd Gwener 14 Mehefin neu Ddydd Gwener 8 Tachwedd / o leiaf bythefnos cyn eich digwyddiad gan ddefnyddio’r ffurflen isod i adael i ni wybod beth fyddwch yn ei wneud. Byddwn yn ychwanegu eich digwyddiad at ein map ar-lein, yn rhoi gwybodaeth a deuyddiau cymorth i chi, ac yn helpu i hyrwyddo eich digwyddiad yn y cyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg.
 • Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau drwy anfon e-bost i takeoverday@kidsinmuseums.org.uk neu ffoniwch ni ar 020 3096 7707.

Cofrestrwch eich Diwrnod Meddiannu