Meddiannu’r Twitter gan Bobl Ifanc

Dewch i ymuno â sefydliadau diwylliannol a threftadaeth ledled Prydain ar Awst 11 2017 ar gyfer Diwrnod Meddiannu’r Twitter gan Bobl Ifanc.

Mae Diwrnod Meddiannu’r Twitter gan Bobl Ifanc yn ddiwrnod lle mae sefydliadau diwylliannol a threftadaeth yn cyflwyno eu porthiant twitter i bobl ifanc yn eu harddegau. Y llynedd, ar Awst 12 2016, bu 73 o amgueddfeydd a mwy na 360 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn y digwyddiad llwyddiannus yma sy’n grymuso pobl ifanc yn eu harddegau ac yn rhoi llais iddynt. Mae ein Ffeithlen Sut all Bobl Ifanc Feddiannu ein Porthiant Twitter? a’n Templed o’r Daflen Drydar  wedi helpu amgueddfeydd i wahodd grŵp i mewn a’u cael i drydar. Defnyddiodd nifer o sefydliadau’r digwyddiad Meddiannu’r Twitter gan Bobl Ifanc fel sbardun i gychwyn gweithio gyda’r un grŵp ar brosiect ehangach ar gyfer y Diwrnod Meddiannu (mae rhagor o wybodaeth am y Diwrnod Meddiannu i’w gael yma).
Mae’r prosiect yma’n helpu amgueddfeydd i roi llais pobl ifanc wrth galon yr amgueddfa, gan ddangos eu bod yn ymddiried ynddynt.
Mae’n llawer o hwyl, yn weithgaredd gwych i godi proffil ac mae’n helpu sefydliadau i ddeall eu hymwelwyr ifanc yn well, gan alluogi staff o wahanol adrannau i gydweithio.
I ddangos eich diddordeb mewn cynnal Diwrnod Meddiannu’r Twitter gan Bobl Ifanc ym mis Awst 2017 ebostiwch [email protected]
Gwelwch beth ddigwyddodd yn 2016 drwy ddarllen y Storify yma ac yn 2015 drwy glicio yma.

Cofrestrwch

Your Name (required)

Your Email (required)

Name of Museum

Number of young people taking part

Twitter account being taken over
@

Country/Region

I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list


The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed from our mailing list at any point, please contact [email protected]

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Teen Twitter Takeover

Your Name (required)

Your Email (required)

Name of Museum

Number of young people taking part

Twitter account being taken over
@

Country/Region

I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list


The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed from our mailing list at any point, please contact [email protected]

×