Maniffesto dwyieithog cyntaf Kids In Museums

Maniffesto Bychan Kids in Museums – am fod pethau bach yn rymus iawn

Mae’n cynnwys sylwadau gan filoedd o blant a theuluoedd, wedi eu crynhoi mewn dim ond wyth pwynt. Dyma’r ffordd fwyaf poblogaidd i amgueddfeydd, safleoedd treftadaeth ac atyniadau ymwelwyr asesu pa mor groesawgar ydynt i deuluoedd. Mae’n hynod effeithiol mewn mwy nag 800 o amgueddfeydd ond mae’n ddigon bach i’w roi yn eich poced. Beth ydyw? Y ddogfen newydd gyda darluniau gan Syr Quentin Blake – MANIFFESTO BYCHAN KIDS IN MUSEUMS – wyth cam syml i helpu amgueddfeydd i groesawu plant a theuluoedd.

Ddweud ‘Helo!’ i Paid dweud ‘Na’, o reiliau grisiau digon isel i blant Ddweud eich stori chynnwys eu straeon nhw hefyd, mae Maniffesto Bychan Kids in Museums yn arweiniad syml, hawdd ei ddeall am yr hyn mae plant a theuluoedd ei eisiau a’i angen yn ystod ymweliad.

Bu Kids in Museums yn gwrando ar deuluoedd ac amgueddfeydd, a ddywedodd eu bod eisiau Maniffesto Bychan i weithio ochr yn ochr â Maniffesto 20-pwynt Kids in Museums. Mae newidiadau bach yn gallu cael effaith mawr. Mae’r Maniffesto Bychan yn grymuso amgueddfeydd i wneud y newidiadau yma, er mwyn i blant a theuluoedd elwa. Mae Kids in Museums wedi’i ymroddi i wneud amgueddfeydd yn hygyrch i bob plentyn a theulu, yn arbennig y rheiny sydd heb ymweld o’r blaen.

Lawrlwythwch gopi o Faniffesto Bychan dwyieithog Kids in Museums yma.

Y Maniffesto Bychan

Edrychwch sut mae’r Maniffesto wedi gweddnewid un amgueddfa a pheri iddi gael ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Y Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd.

Hyder, gwybodaeth a theimlad o berchnogaeth – yr hyn mae teuluoedd eu hangen er mwyn bod yn rhan o’ch amgueddfa. Wyth cam rhwydd i helpu i sicrhau hynny:

 

  1. Estynnwch law. Cychwynnwch y croeso y tu hwnt i’ch drws. Helpwch deuluoedd i ddod o hyd i chi, ewch allan i gwrdd â nhw, cychwynnwch sgyrsiau cyfeillgar yn eu hardal hwy eu hunain a gwnewch eich amgueddfa’n hawdd ei chyrraedd.
  2. Dewch i adnabod eich teuluoedd. Mae gan rai fabanod, rhai blant ifanc, pobl ifanc yn eu harddegau, rhieni, neiniau a theidiau neu blant maeth. Croesawch y gwahaniaethau hyn, o’ch rhaglen i’ch cynigion tocynnau.
  3. Ceisiwch adlewyrchu eich cymuned a’i chynnwys wrth galon eich arddangosiadau, dehongliadau a digwyddiadau.
  4. Byddwch yn bositif. Dywedwch ‘Helo!’ Estynnwch groeso i sylwadau brwdfrydig (a allai fod yn uchel), gwnewch yn si r fod pethau ar gael i gyffwrdd â nhw a’u harchwilio, heriwch eich staff i beidio dweud ‘Na’.
  5. Gwnewch y lle’n hawdd a chyfforddus – gyda chaffi sy’n croesawu teuluoedd, toiledau sydd â digon o le i gadeiriau gwthio plant bach, seddi yn yr orielau, lle i storio byrddau sglefrio a chit i bobl ifanc yn eu harddegau, rheiliau grisiau sy’n ddigon isel i blant, dwr tap. Dyma rai o’r ffyrdd ymarferol iawn o helpu teuluoedd i ymlacio a chael hwyl.
  6. Byddwch yn hygyrch. Efallai y bydd teuluoedd gydag anableddau’n gwneud ymdrech fawr i’ch cyrraedd. Cynhwyswch eu hanghenion nhw ym mhopeth a wnewch ac a ddywedwch – sut i gyrraedd yno, sut i archwilio’r arddangosiadau, ac yn y blaen. Dylai eich ymwelwyr i gyd dderbyn croeso a chefnogaeth gyfartal.
  7. Adroddwch eich stori. Mae’r teuluoedd yn dod i weld mwy na’ch casgliadau. Maent yn dod i fwynhau eich amgueddfa a chlywed eich straeon. Dyma’r pethau y byddent yn eu rhannu ar ôl mynd adref. Meddyliwch am ffordd o gynnwys eu straeon hefyd. Byddent yn rhoi syniadau newydd i chi ac yn gwneud i’r amgueddfa berthyn iddyn nhw.
  8. Cyfathrebwch yn dda. Rhowch wybod i deuluoedd am y pethau a gynigiwch. Cynhwyswch hyn ar eich gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol. Sgwrsiwch gyda theuluoedd cyn iddynt ymweld ac ar ôl iddynt ymadael. Adeiladwch berthynas gyda phobl a’u cynnwys wrth wneud penderfyniadau tymor hir. Y teuluoedd yma fydd eich hysbysebwyr gorau.

Lansiwyd y Maniffesto Bychan ar Ionawr 26 2017 yn theatr Glôb Shakespeare yn Llundain. Gallwch weld rhagor am y lansiad drwy ddarllen y Storify yma.

Cofrestrwch Nawr!

Mae Culture24 yn helpu drwy drefnu i gofrestru amgueddfeydd gyda’r Maniffesto felly pan fyddwch yn llenwi’r ffurflen isod, bydd yn mynd atyn nhw a byddwch yn clywed gan un o’u tîm maes o law.

Enw llawn y Sefydliad:
Cyfeiriad y Sefydliad:
Enw a Rôl y Person Cyswllt:
Cyfeiriad e-bost y Cyswllt:
Rhif y Cyswllt:
ID Twitter:
Proffil Facebook:
Cyfeiriad gwefan:
Sir:
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×