TAKEOVER DAY IN WALES - DIWRNOD MEDDIANNU
Diwrnod Meddiannu
9th November, 2017

Cawsom Ddiwrnod Meddiannu gwych gyda bron i 600 o blant a phobl ifanc yn meddiannu mwy na 35 o amgueddfeydd, cestyll, cartrefi hanesyddol a safleoedd treftadaeth drwy Gymru gyfan. Dyma oedd y tro cyntaf i lawer o’r bobl ifanc yma weld y tu mewn i amgueddfa a gallai hyn arwain at gysylltiad tymor hir ac efallai gyfleoedd gyrfaol newydd.

Gwelwch beth ddigwyddodd ar Twitter.

Mae Diwrnod Meddiannu Cymru’n ddathliad o gyfraniadau plant a phobl ifanc i amgueddfeydd, orielau, sefydliadau celf, archifau a safleoedd treftadaeth. Mae’n ddiwrnod pan fydd y plant yn cael rolau pwysig ac yn gweithio ochr yn ochr â staff a gwirfoddolwyr i gymryd rhan ym mywyd yr amgueddfa.

Meddai’r actor Michael Sheen, Noddwr Kids in Museums,

Michael Sheen

Michael Sheen

‘Mae’r Diwrnod Meddiannu’n rhoi cyfle i gannoedd o bobl ifanc nid yn unig roi cynnig ar rywbeth newydd a phrofi amgueddfa am y tro cyntaf, ond mae hefyd yn gyfle i gael pobl i wrando ar eu lleisiau. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc drwy Gymru gyfan siarad am eu treftadaeth – rhannu pryderon a dychmygu dyfodol newydd. Mewn cyfnodau heriol, gall amgueddfa fod fel y sment yn ein cymunedau, gan ddod â phobl ifanc at ei gilydd i ddweud eu straeon. Rhowch amgueddfeydd yng nghanol ein cymunedau a phobl ifanc wrth eu calon, a chawn oll brofi diwylliant mwy cyfoethog a bywiog sy’n cyffroi ac yn swyno pawb.’

Gallwch gynnal Diwrnod Meddiannu unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn.

Ydych chi wedi eich ysbrydoli ac eisiau cyfranogi? Darllenwch ragor ynglŷn â  sut i gymryd rhan:

Os ydych yn amgueddfa, oriel, archif neu sefydliad ym maes treftadaeth neu’r celfyddydau, rhowch wybod i ni os hoffech gymryd rhan drwy anfon neges ebost i [email protected] Byddwn yn rhoi eich manylion ar ein rhestr gyfathrebu ac yn anfon y newyddion diweddaraf a phob math o awgrymiadau da atoch.
Os ydych yn ysgol, grŵp ieuenctid neu’n rhywun ifanc sydd eisiau cymryd rhan, siaradwch gyda’ch amgueddfa leol a’u cyfeirio yma. Anfonwch neges drydar atom yn @kidsinmuseums @takeovermuseums ac fe awn ati i’ch helpu i roi gwybod i bobl.

I helpu gyda’ch cynlluniau rydym yn darparu:  

  • Adnoddau ar-lein, yn cynnwys taflenni gwybodaeth, astudiaethau achos ac awgrymiadau. Lawrlwythwch y rhain a’u rhannu i’ch help i gynllunio eich digwyddiad
  • Cefnogaeth gan ein tîm Meddiannu. Ebostiwch eich cwestiynau neu syniadau atom ac fe awn ati i’ch helpu gydag ymholiadau unigol neu rhown gyngor i chi.
  • Manylion wedi eu postio atoch yn rhoi gwybodaeth ac awgrymiadau da. I glywed y diweddaraf, ymunwch â’n rhestr bostio
  • Deunydd rhad ac am ddim ‘Rydym yn Meddiannu’ i’r holl blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan. Edrychwch yma.

Awgrymiadau ynglŷn â gwneud y gorau o’ch adnoddau

Does dim rhaid i Ddiwrnod Meddiannu Cymru fod yn ddrud – i ddweud y gwir mae cynnwys pobl ifanc ar y Diwrnod Meddiannu’n gallu arbed arian i chi!

Dyma rai awgrymiadau ynglŷn â defnyddio’r hyn sydd gennych yn barod a chanfod yr adnoddau yr ydych eu hangen i sicrhau bod eich prosiect ar ei fwyaf effeithiol.

Pobl Ifanc yn Meddiannu’r Twitter

Trosglwyddodd sefydliadau diwylliannol a threftadaeth drwy Brydain gyfan eu porthiant Twitter i bobl ifanc yn eu harddegau ar gyfer Diwrnod Meddiannu Twitter ar Awst 11 2017.

Rydym wedi datblygu canllawiau i amgueddfeydd Cymru i esbonio sut y gall pobl ifanc feddiannu porthiant Twitter amgueddfa a chydymffurfio gyda Safonau’r Gymraeg.

Darllenwch am y brofiadau a gafwyd mewn Diwrnodau Meddiannu blaenorol.

Mae’r amgueddfa wedi gweithio gyda grwpiau erioed, ond swyddog addysg sydd wedi gwneud y gwaith yma bob tro. Nawr gall aelodau eraill o’r staff  weld manteision gweithio gyda’r gynulleidfa hon.’

‘Rhoesom gynnig arni ar raddfa fach y llynedd. Cawsom lawer o syniadau newydd gan y plant a sylweddoli sut y gallem wneud pethau’n wahanol.’  

‘Mae myfyrwyr Bagloriaeth Cymru wedi creu taith dan arweiniad i bobl ifanc ac maent yn mynd i’w roi i ddisgyblion newydd yn nhymor yr haf.’

 ‘Mae’r bobl ifanc wedi rhoi syniad i ni ynglŷn â sut i gynnwys grwpiau tebyg eraill – rydym wedi ymrwymo erbyn hyn i gynnal pedwar digwyddiad cysylltu â’r gymuned arall mewn ffordd debyg ar draws y flwyddyn.’

Mae’r Diwrnod Meddiannu wedi’i drefnu gan Kids in Museums, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Funded by Welsh Government logo small

Ydych chi’n amgueddfa neu’n oriel yn yr Alban? Darllenwch am yr hyn a wnaethom y llynedd yn Yr Alban.

 

Adnoddau

Edrychwch ar ein adroddiadau, adnoddau ac astudiaethau achos i’ch ysbrydoli ar gyfer eich digwyddiad chi. Os hoffech gopïau caled o’n adnoddau dwyieithog cysylltwch â ni.

I ddarllen ein Adnoddau Diwrnod Meddiannu Kids in Museums i gyd, lawrlwythwch y Pecyn Taflenni Gwybodaeth am y Diwrnod Meddiannu

Gallwch ddarllen Adnoddau Diwrnod Meddiannu Kids in Museums yn unigol drwy glicio ar y dolenni isod:

Yn ogystal â’r adnoddau yma gallwch ddefnyddio ein Templed Datganiad i’r Wasg i rannu eich cynlluniau gyda’r wasg.

Adroddiadau

Astudiaethau Achos

Edrychwch pwy fu’n cymryd rhan yn Niwrnod Meddiannu Cymru 2017...

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×