Kids in Museums Youth Voice Events / Gweithgareddau Llais Ieuenctid Kids in Museums

You can comment on this article, add your comment now
South Wales Event

Tuesday 14th March 2017

12.30 – 16.30

National Waterfront Museum, Swansea

North Wales Event
Thursday 23rd March 2017
12.30 – 16.30
Storiel, Gwynedd

Free event with lunch provided

For museum, gallery, heritage and Communities First professionals including members of a Pioneer Area network, volunteers, trustees, interns, young producers, freelancers and apprentices

Do you want to put young people at the heart of what you do?

The Youth Voice events will showcase the excellent things happening in the sector that are providing young people with a real, powerful voice. You’ll hear from young people leading guided tours or running workshops, having a digital voice through social media, blogging or creating online marketing, or being decision makers for the future.

Big and small ideas will be shared, either by or with the young people involved.

Delegates will

  • Join us for a networking lunch
  • Hear speakers share their successes and offer useful tips on how to overcome challenges
  • Be part of discussions on the theme of young people
  • And learn more about collaboration and support from Kids in Museums

If you want examples of excellence and best practice of working with young people that can help you make an impact then this event is for you!

Please RSVP through Eventbrite

South Wales Event
Tuesday 14th March 2017
12.30 – 16.30
National Waterfront Museum, Oystermouth Rd, Swansea SA1 3RD

North Wales Event
Thursday 23rd March 2017
12.30 – 16.30
Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

Kids in Museums has been supported in these events with investment from the Welsh Government

Digwyddiad De Cymru

Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2017

12.30 – 16.30

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Digwyddiad Gogledd Cymru
Dydd Iau 23ain Mawrth 2017
12.30 – 16.30
Storiel, Gwynedd

Digwyddiad rhad ac am ddim, a darperir cinio

I bobl broffesiynol mewn amgueddfeydd, orielau, safleoedd treftadaeth a Chymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys aelodau’r rhwydwaith Ardal Arloesi, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, interniaid, cynhyrchwyr ifainc, pobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain a phrentisiaid.

Hoffech chi roi pobl ifanc wrth galon yr hyn a wnewch?

Bydd y gweithgareddau Llais yr Ifanc yn arddangos y pethau rhagorol sy’n digwydd yn y sector sy’n rhoi llais pwerus go iawn i bobl ifanc. Byddwch yn clywed gan bobl ifanc sy’n tywys teithiau neu’n rhedeg gweithdai, sy’n gwneud penderfyniadau am y dyfodol neu sy’n dod â llais digidol drwy’r cyfryngau cymdeithasol, drwy flogio neu drwy greu marchnata ar-lein.

Bydd syniadau bach a mawr yn cael eu rhannu naill ai gyda neu gan y bobl ifanc perthnasol.

Bydd y cynrychiolwyr yn

  • Ymuno â ni i fwynhau cinio rhwydweithio
  • Gwrando ar siaradwyr yn rhannu eu llwyddiannau a chynnig awgrymiadau defnyddiol am orchfygu heriau
  • Cymryd rhan mewn trafodaethau ar y thema pobl ifanc, ac yn
  • Dysgu rhagor am gydweithredu a chefnogaeth gan Kids in Museums

Os hoffech gael esiamplau o ragoriaeth ac arferion gorau wrth weithio gyda phobl ifanc sy’n gallu eich helpu i fod yn effeithiol a thrawiadol, yna mae’r gweithgaredd yma’n berffaith i chi!

Atebwch drwy Eventbrite os gwelwch yn dda

Digwyddiad De Cymru
Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2017
12.30 – 16.30
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3RD

Digwyddiad Gogledd Cymru
Dydd Iau 23ain Mawrth 2017
12.30 – 16.30
Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

Mae Kids in Museums wedi derbyn cefnogaeth yn y digwyddiadau hyn gyda buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Leave a Reply

Please help us reduce spam!

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×