Diwrnod meddianu 2015 – Y plant sy’n rheoli

You can comment on this article, add your comment now

Chwilio am blâu a thynnu llwch oddi ar ddogfennau, gwisgo yn nillad y Rhyfel Byd Cyntaf a dweud wrth bawb am y casgliad milwrol, llunio arddangosfa o’u pump hoff beth.

Ddydd Iau yma bydd plant wrth galon amgueddfeydd, cartrefi hanesyddol, cestyll, archifdai a llyfrgelloedd drwy Gymru gyfan, yn gwneud swyddi’r oedolion.

Dydd Iau Tachwedd 12 yw’r Diwrnod Meddiannu – y diwrnod pan fydd amgueddfeydd, cestyll, cartrefi hanesyddol ac archifau drwy Gymru gyfan yn cael eu meddiannu a’u rhedeg gan blant.

Mae eleni’n flwyddyn sy’ torri recordiau, mae mwy na 800 o bobl ifanc yn cymryd rolau sydd wedi eu cadw i’r oedolion fel arfer. Byddent yn arwain teithiau, yn gweithio ym mlaen y tŷ, yn curadu, yn gofalu, yn llunio arddangosfeydd a gwefannau, yn rheoli plâu, yn gwerthu nwyddau mewn siopau, yn cadw catalog, yn swyddogion yr amgueddfa, ac yn staff arlwyo.

Chwiliwch am y sticeri ‘Dw i’ Meddiannu’ y byddent yn eu gwisgo a’r posteri ‘Rydym yn cael ein meddiannu’ ar ddrysau blaen y sefydliadau.

Yr elusen Kids in Museums, wedi’i chefnogi gan Lywodraeth Cymru, sy’ rhedeg y Diwrnod Meddiannu ac mae’n rhoi rôl ystyrlon a phwerus i bobl ifanc sy’n cael eu cadw fel arfer i oedolion.

Lansiwyd y Diwrnod Meddiannu yn y Senedd ar Ddydd Llun Tachwedd 9fed gydag Ysgol Gynradd St Woolos, Casnewydd a’r Dirprwy Weinidog Ken Skates. Dywedodd y Dirprwy Weinidog

‘Rwyf wrth fy modd ein bod yn gweithio gyda Kids in Museums, sef elusen sy’ ddeinamig a rhagweithiol o ran cynnwys pobl ifanc ym myd diwylliant ac yn ei dro yn helpu amgueddfeydd i ystyried pobl ifanc a gwella eu gwasanaeth iddynt hwy a’u teuluoedd.

‘Mae’r Diwrnod Meddiannu’n cynyddu gobaith, uchelgais a hyder. Mae’n esiampl ragorol o blant yn sylweddoli beth maen nhw’n gallu ei wneud.’

Meddai’r actor Michael Sheen, Noddwr Kids in Museums,

‘Mae’n wych bod y Diwrnod Meddiannu eleni’n torri recordiau – gyda mwy nag 800 o bobl ifanc ledled Cymru wrth galon amgueddfeydd, y mae llawer ohonynt heb ymweld ag un o’r blaen.

‘Pobl ifanc yw curiad calon y celfyddydau – maent yn cyfrannu syniadau ffres a safbwyntiau newydd. Maent yn edrych ar ein gorffennol i ail ddychymygu ein dyfodol ni i gyd. Mae’r Diwrnod Meddiannu’n cydnabod y cyfraniad enfawr y maen nhw’n ei wneud.’

Dyma rai o’r ffyrdd y mae plant a phobl ifanc yn meddiannu yng Nghymru:

Yng Nghastell ac Amgueddfa Abergafenni mae 30 o blant ysgol gynradd yn llunio rhaglen o weithgareddau i’r teulu ar gyfer arddangosfa Haf 2016 i fod yn rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol.

Yn Archifau Morgannwg, Caerdydd, bu 35 o blant deg oed yn glanhau ac ail-becynnu dogfennau llychlyd, yn monitro’r amodau amgylcheddol, yn chwilio am blâu, yn creu catalog, yn cofrestru defnyddwyr newydd, yn nôl papurau o’r tafelloedd cefn ac yn ateb ymholiadau ymchwil.

Mae ‘Hawl i Holi’ yn digwydd yn Amgueddfa Pont-y-pŵl, Torfaen – ond gyda phobl ifanc yn gofyn y cwestiynau. Bydd y Brwnes Kay Andrews yn cael ei holi gan 20 o fyfyrwyr gwleidyddiaeth chweched dosbarth ynglŷn â sut y gall yr amgueddfa helpu i ymdrin â thlodi, oll wedi’u riportio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, mae 60 o blant wyth oed yn llunio gwrthrych ar gyfer arddangosfa ac yn gweithio gyda Bardd y Bobl Ifanc Martin Daws ar ei ddehongli ar gyfer yr oriel.

Yn Abaty Tyndyrn mae tri o fyfyrwyr yn ysgrifennu llyfr arweiniad i blant i ddenu mwy o ymwelwyr ifanc i mewn. Mae plant ysgol gynradd yng ngwisgoedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnal arddangosfa r Rhyfel Mawr yn Amgueddfa FfiwsilwyrBrenhinol Cymru, Gwynedd gan roi cyfarwyddiadau i ymwelwyr am yr arteffactau.

Yng Nghastell Rhuddlan, mae plant deg oed yn gwneud taith rithwir o amgylch y castell.

Erddig, cartref hanesyddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Wrecsam sy’n cael ei redeg gan blant yn gwneud popeth o waith blaen tŷ i dywyswyr o amgylch yr ystafelloedd.

Os hoffech gynnal diwrnod meddiannu mewn lleoliad yn agos i’ch cartref chi e-ostiwch [email protected] ac fe rown chi mewn cysylltiad â phobl i gael cyfweliadau a chyfleoedd i dynnu lluniau. I ganfod rhagor am y Diwrnod Meddiannu – a phwy sy’n cymryd rhan – ewch i kidsinmuseums.org.uk/diwrnodmeddiannu.

Leave a Reply

Please help us reduce spam!

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×