Diwrnod Meddianu 2014 – Rhoi Amgueddfeydd yn Nwylo’r Plant

You can comment on this article, add your comment now

***PRESS RELEASE*****PRESS RELEASE*****PRESS RELEASE***

Os byddwch yn crwydro i mewn i amgueddfa ar ddydd Iau Tachwedd 13eg gallech gael eich cyfarch gan blentyn ar y ddesg flaen, gael eich helpu gan fachgen 14 oed yn y caffi neu fynd ar daith drwy’r orielau yng nghwmni merch yn ei harddegau. Tachwedd 13eg yw’r Diwrnod Meddiannu – y diwrnod blynyddol pan fydd plant yn gyfrifol am amgueddfeydd drwy Gymru gyfan, gan brofi mor rhagorol yw’r cyfraniad y gallent ei wneud os cânt y cyfle. Chwiliwch am y sticeri ‘Dw i’n Meddiannu’ y byddent yn eu gwisgo a’r posteri ‘Rydym Wedi ein Meddiannu’ ar ddrysau blaen yr amgueddfa.

Yr elusen Kids in Museums sy’n rhedeg y diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhoi rolau ystyrlon a phwerus i blant a phobl ifanc – rolau a roddir i oedolion fel arfer – gan gynnwys cynllunio arddangosfeydd, rheoli gwasanaetha blaen tŷ, marchnata, y cyfryngau cymdeithasol a gwaith cadwraeth.

Meddai’r actor Michael Sheen, Noddwr Kids in Museums, ‘Weithiau mae pobl yn dweud pethau annheg am bobl ifanc, ac eto mae’r Diwrnod Meddiannu’n profi  eu bod, o gael y cyfle, yn gallu cymryd rolau mewn amgueddfeydd, archifdai a’r celfyddydau a’u gwneud gyda chyfrifoldeb, ymrwymiad a dychymyg byw. Mae’r Diwrnod Meddiannu’n fenter wych – yn rhoi cyfle i bobl ifanc, yn arbennig y rheiny na fyddent fel arfer yn mynd i mewn i amgueddfa,  nid yn unig i brofi ond hefyd i gyfrannu at y celfyddydau. Trueni nad yw pob diwrnod yn ddiwrnod meddiannu, oherwydd byddai amgueddfeydd a’r celfyddydau’n teimlo gwir fantais rhoi’r bobl ifanc wrth eu calonnau.’

Dyma rai o’r ffyrdd y mae plant a phobl ifanc yn meddiannu ar Ddydd Iau Tachwedd 13eg:

Yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, mae plant ysgol gynradd yn datblygu dehongliad a chodau QR newydd i’r amgueddfa.

Yn Amgueddfa Wlân Sir Gaerfyrddin, mae pobl ifanc yn eu harddegau’n creu teithiau natur i ymwelwyr.

Yn Amgueddfa a Chastell y Fenni, mae pobl ifanc 14 oed yn ailarddangos y Lloches Anderson ac yn cyfweld â thrigolion hŷn i gael gwybodaeth ar gyfer eu dehongliadau

Yn yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol, Gwynedd, bydd dyletswyddau’r plant yn cynnwys glanhau’r injan stêm a gweithio yn y ffowndri.

Yn Archifdy Morgannwg, mae disgyblion Blwyddyn 6 yn cofrestru defnyddwyr yn y dderbynfa, gan helpu ymwelwyr gyda’u gwaith ymchwil, glanhau ac ail bacio dogfennau, catalogio casgliadau newydd, meddiannu’r cyfryngau cymdeithasol, a pharatoi ar gyfer digwyddiad arbenig o’r enw Archwilio eich Archifdy.

Yng Nghastell Harlech, Gwynedd, mae plant 10 oed yn gwneud y gwiriadau iechyd a diogelwch cyn i’r Castell agor ac yn siarad gydag ymwelwyr am y safle.

Yn Amgueddfa Narberth, mae plant 11 oed yn meddiannu cyfryngau cymdeithasol yr amgueddfa gan hysbysebu a marchnata’r arddangosfa newydd Profiad Sir Benfro.

Dilynwch yr hyn sy’n digwydd ar y diwrnod ar y Trydar – @takeovermuseums #diwrnodmeddiannu

I ganfod rhagor ewch i www.kidsinmuseums.org.uk/takingover neu ebostiwch[email protected]

I weld lluniau, cyfweliadau a straeon ebostiwch [email protected]

Mae rhagor am Archwilio eich Archifdy ar http://www.archiveswales.org.uk/staff-toolkit/explore-your-archive-2014/

Leave a Reply

Please help us reduce spam!

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×