DIWRNOD MEDDIANNU AMGUEDDFEYDD 2013 – Y PLANT SY’N RHEOLI

You can comment on this article, add your comment now

Mae amgueddfeydd drwy Gymru gyfan yn rhoi plant a phobl ifanc wrth galon y digwydd. Maent yn gadael iddynt redeg y lle am y diwrnod! Mae’r diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd ar Ddydd Iau Tachwedd 14eg yn ddathliad blynyddol o safle plant yn ein hamgueddfeydd, gan brofi mor rhagorol yw’r cyfraniad y gallent ei wneud os cânt y cyfle.

Ledled Cymru, bydd plant a phobl ifanc yn cymryd lle cyfarwyddwyr amgueddfeydd, staff blaen tŷ, curaduron, gwarchodwyr, dylunwyr gwefannau a staff arlwyo. Chwiliwch am y sticeri ‘Fi Sy’n Rheoli’ y byddent yn eu gwisgo a’r posteri ‘Maen Nhw Wedi Meddiannu’ ar ddrysau blaen yr amgueddfeydd.

Yr elusen Plant mewn Amgueddfeydd sy’n rhedeg diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae’n rhoi rôl ystyrlon a phwerus i blant a phobl ifanc sydd fel arfer yn rôl i oedolion – yn cynnwys dylunio arddangosfeydd, rheoli gwasanaethau blaen tŷ, marchnata a gwaith cadwraeth.

Meddai John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Mae gwaith Plant mewn Amgueddfeydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’r ffordd mae amgueddfeydd yn ymwneud â phlant a phobl ifanc. Mae ein partneriaeth gyda nhw’n dangos faint y gallwn ei gyflawni pan weithiwn gyda’n gilydd. Rwyf wrth fy modd gyda’r gefnogaeth a’r brwdfrydedd a geir gan amgueddfeydd ledled Cymru ynglŷn â gadael i blant ‘Feddiannu’r Lle’ am y diwrnod.”

Meddai’r actor Michael Sheen, Noddwr Plant mewn Amgueddfeydd, ‘Mae’r Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd yn fenter ragorol – mae’n rhoi plant wrth galon yr amgueddfa. O wagio trapiau plâu i weithio ar y dderbynfa a threfnu arddangosfeydd, dyma gyfle i blant a phobl ifanc brofi y gallent wynebu’r sialens. Mae pobl ifanc yn dod â syniadau ffres a brwdfrydedd newydd i amgueddfa, gan ddod â’r lle’n fyw. Mae’r Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd yn dangos y gallent fod yn gyfrifol, yn arloesol ac yn flaengar. Dyna’r cwbl yr ydym ei eisiau gan amgueddfeydd.’

Dyma rai o’r ffyrdd y mae plant a phobl ifanc yn meddiannu’r lle:

Yn Amgueddfa Narberth, mae’r rolau’n gwyrdroi ar Dachwedd 14eg. Mae plant yn trefnu ‘ymweliad ysgol’ i grŵp o oedolion. Hefyd byddent yn rhedeg y siop ac yn gweini yn y caffi. Byddent hyd yn oed yn palu drwy’r storfeydd ac yn canfod gwrthrychau nad ydynt wedi cael eu harddangos o’r blaen, yn gwneud gwaith ymchwil amdanynt ac yn llwyfannu eu harddangosfa eu hunain.

Caewch y bont godi! Mae plant yn meddiannu Amgueddfa Castell Cyfarthfa ar Dachwedd 14eg. Mae’r amgueddfa’n gweithio gyda disgyblion o’r ysgol uwchradd gerllaw i gynhyrchu arddangosfa sy’n adrodd stori ysgolion drwy’r oesoedd, mewn cysylltiad â chanmlwyddiant yr ysgol.

Yn Stori Caerdydd, bydd dau grŵp o bobl ifanc yn cystadlu â’i gilydd ar ddull Dragon’s Den i feddwl am y syniad gorau am ddigwyddiad i ddenu pobl ifanc yn eu harddegau. Bydd y syniad buddugol yn troi’n ddigwyddiad go iawn yn 2014, gan brofi bod Meddiannu Amgueddfeydd yn fwy na diwrnod bob amser. Mae’n gais i gynnwys plant yn greiddiol i waith yr amgueddfa.

Os hoffech ysgrifennu am Ddiwrnod Meddiannu Amgueddfeydd mewn amgueddfa, anfonwch neges e-bost at [email protected] ac fe gysylltwn chi â’r bobl gywir i gynnal cyfweliadau a thynnu lluniau.

I ganfod rhagor am y Diwrnod Meddiannu Amgueddfeydd –a phwy sy’n cymryd rhan – ewch i.

Leave a Reply

Please help us reduce spam!

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×