LANSIAD MANIFFESTO DWYIEITHOG KIDS IN MUSEUMS / BILINGUAL KIDS IN MUSEUMS MANIFESTO LAUNCHED

You can comment on this article, add your comment now

*Ni ddylid rhyddhau’r datganiad hwn tan 9.00am dydd Llun 24 Mehefin*

Mae’n bleser gan Kids in Museums gyhoeddi lansiad Maniffesto dwyieithog cyntaf Kids in Museums, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae Maniffesto Kids in Museums – 20 ffordd i wneud amgueddfeydd yn llefydd mwy cyfeillgar i deuluoedd – wedi cael ei greu yn gyfan gwbl gan sylwadau plant a theuluoedd. Mae’n ddogfen bwerus i amgueddfeydd, er mwyn sicrhau eu bod yn croesawu pob teulu.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Mae gwaith Kids in Museums yn ysbrydoliaeth i nifer o bobl sy’n gweithio yn ein hamgueddfeydd. Wrth ymgysylltu gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, maent yn mynd i wraidd yr hyn mae pobl eisiau, ac yna’n darparu cyngor ymarferol a phragmatig ar y ffordd ymlaen. Mae’n bleser gennym i fod yma heddiw i lansio Maniffesto Kids in Museums yng Nghymru ac edrychaf ymlaen at ymateb brwdfrydig gan amgueddfeydd ar draws Cymru.”

Caiff Maniffesto Kids in Museums ei lansio mewn digwyddiad broffil uchel yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ddydd Llun 24 Mehefin, yng nghwmni’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, John Griffiths, Comisiynydd Plant Cymru Keith Towler a Chyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, David Anderson. Bydd y bobl ifanc a gymerodd ran ym mhrosiect Barn Ni yno hefyd i gymryd rhan yn y dathliadau.

‘Mae’n wych bod Maniffesto dwyieithog Kids in Museums nawr ar gael yn rhad ac am ddim i amgueddfeydd yng Nghymru,’ dywedodd Dea Birkett, Cyfarwyddwr Kids in Museums. ‘Mae’n rhoi llais pwerus i blant, pobl ifanc a theuluoedd i ddweud beth maent nhw eisiau mewn ymweliad ag amgueddfa. Mae’n rhoi cefnogaeth ymarferol i amgueddfeydd i wneud hynny ddigwydd’.

Dyma rhai o’r pwyntiau sy’n cael eu cynnwys ym Maniffesto Kids in Museums:

* Byddwch yn bositif a chael gwared â’r gair ‘Na’. Dywedwch wrth ymwelwyr beth y gallant ei wneud wrth iddynt gyrraedd. Peidiwch â rhoi rhestr o bethau na allant ei wneud.

* Dechreuwch o’r crud. Nid yw byth yn rhy gynnar i ymweld ag amgueddfa. Maent yn llefydd cymdeithasol, synhwyraidd a chyffrous – ac yn berffaith ar gyfer babanod.

* Gwahoddwch bobl ifanc i’ch amgueddfa a gadewch iddynt ymlacio yno. Gall amgueddfeydd arwain y ffordd o ran rhoi sylw i gyfraniadau pobl ifanc.

* Byddwch yn ganolog i’ch cymuned. Crëwch fannau lle gall teuluoedd gwrdd a chymdeithasu.

Am gopi caled o Maniffesto Kids in Museums sy’n rhad ac am ddim, anfonwch e-bost [email protected] at I lawrlwytho copi o Maniffesto  Kids in Museums, ewch i. Am gyfweliadau a delweddau, anfonwch e-bost [email protected] at neu ffoniwch 020 7250 8338.

 

*************************************************************

 

BILINGUAL KIDS IN MUSEUMS MANIFESTO LAUNCHED

 

*Strictly embargoed until 9.00am Monday 24th June*

Kids in Museums is delighted to announce the launch of the first bilingual Kids in Museums Manifesto, with the support of the Welsh Government. The Kids in Museums Manifesto – 20 ways to make a museum family friendly – is compiled entirely from comments by children and families. It’s a powerful tool for museums to use, ensuring they welcome all families.

John Griffiths, Minister for Culture and Sport, says: “The work of Kids in Museums is an inspiration to many people working in our museums. By engaging with children, young people and families, they get to the root of what people want, and then offer practical and pragmatic advice on how to deliver. I am delighted to be here today to launch the Kids in Museums Manifesto in Wales and look forward to an enthusiastic response from museums across Wales.”

The Kids in Museums Manifesto is being launched at a high profile event at the National Museum Cardiff on Monday 24th June, in the presence of the Minister for Culture and Sport, John Griffiths, Children’s Commissioner Keith Towler and Director General of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales David Anderson. The young filmmakers who made Our Take/Barn Ni will also be there to share in the celebrations.

‘It’s fantastic that the bilingual Kids in Museums Manifesto is now available free of charge to all museums in Wales,’ says Dea Birkett, Director of Kids in Museums. ‘It gives a powerful voice to children, young people and families about what they want in a museum visit. And it gives practical support to museums to make it happen.’

Among the points on the Kids in Museums Manifesto are:

* Be positive and do away with the word ‘No. Tell visitors what they can do at the door. Don’t pin up a list of things they can’t.

* Begin at birth. It’s never too early to visit a museum. They’re social, sensory, stimulating places – perfect for babies.

* Invite teenagers in and let them hang out. Museums can lead the way in letting people know the contributions teenagers make.

* Be the core of your community, with spaces where families can get together and talk.

For a free hard copy of the Kids in Museums Manifesto email [email protected]

Download a copy of the Kids in Museums Manifesto.

For interviews and images, email [email protected]  or phone 020 7250 8338.

 

Leave a Reply

Please help us reduce spam!

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×