TEENAGERS REVEAL WHAT THEY WANT IN A MUSEUM

You can comment on this article, add your comment now

*** PRESS RELEASE *** PRESS RELEASE *** PRESS RELEASE ***

From comfy chairs to clearer labels, teenagers have made a film telling museums what they think is important and how museums could work better for them.

Produced by Kids in Museums, Our Take was filmed, scripted, edited and presented by teenagers at Newport Museum and Art Gallery and Wrexham County Borough Museum and Archives. It’s a frank account of what teenagers want from a museum visit. It’s a teenage manifesto – accessible, fun to watch and for everyone. It makes positive suggestions on how things could be better for teenagers in museums. As one of the young filmmakers said, ‘It was a really good experience and it made me look at museums from a different perspective. I hope museums will see the film and want to do something about it.’

Our Take is part of the Changing Cultures initiative run by the Welsh Government which aims to find new ways of sharing museums, archives, libraries and historic places with young people and their families.  As one of the Changing Cultures projects, the Welsh Government has provided over £13,000 to Kids in Museums to give young people a role in driving change in museums in Wales.

John Griffiths, Minister for Culture and Sport, says: “I am very pleased that the Welsh Government is supporting this innovative project, as part of its Changing Cultures initiative.  It’s refreshing to see young people taking ownership and offering new ideas on how to make museums more relevant and interesting to children and young people.”

Three important things about Our Take * It’s for everyone who works in a museum – not just those in education and outreach. From the cafe to the car park, to cleaners, curators, volunteers or staff, everyone has a chance to listen and act. * You’ll never know what teenagers really want unless you ask them. * Nothing the teenagers suggest costs very much, if anything, to make happen. Museums can work with what they’ve got. They can do it.
Our Take DVD is distributed free to all museums which are taking part in the Museum Accreditation Scheme in Wales.
The film is in Welsh and English, and available as a DVD or on-line (https://kidsinmuseums.org.uk/our-take/) .
Follow Our Take on Twitter at @OurTakeFilm. If you tweet a review and mention us, we’ll RT.
Let us know what you think – just email ([email protected]idsinmuseums.org.uk) us.

DATGANIAD I’R WASG
POBL IFANC YN DANGOS BETH MAEN NHW EI EISIAU MEWN AMGUEDDFA

O gadeiriau cyffyrddus i labeli mwy eglur, mae pobl ifanc wedi creu ffilm i ddweud wrth amgueddfeydd beth sy’n bwysig yn eu barn nhw a sut gallai amgueddfeydd weithio’n well iddyn nhw.

Cafodd y ffilm Barn Ni, a gynhyrchwyd gan Kids in Museums, ei ffilmio, ei hysgrifennu, ei golygu a’i chyflwyno gan bobl ifanc yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ac Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’n adroddiad gonest o’r hyn mae pobl ifanc am ei weld wrth ymweld ag amgueddfa. Maniffesto gan bobl ifanc yw hwn – hawdd ei ddefnyddio, hwyl i’w wylio ac addas i bawb. Mae’n gwneud awgrymiadau cadarnhaol ynghylch sut gallai pethau fod yn well i bobl ifanc mewn amgueddfeydd. Fel y dywedodd un o wneuthurwyr y ffilm, ‘Roedd yn brofiad da iawn ac yn gwneud i fi edrych ar amgueddfeydd o safbwynt gwahanol. Rwy’n gobeithio y bydd amgueddfeydd yn gweld y ffilm ac eisiau gwneud rhywbeth.’

Mae Barn Ni yn rhan o’r fenter Newid Pethe sy’n cael ei rhedeg gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o ddod o hyd i ffyrdd newydd o rannu amgueddfeydd, archifdai, llyfrgelloedd a mannau hanesyddol gyda phobl ifanc a’u teuluoedd. Fel un o’r prosiectau Newid Pethe, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi dros £13,000 i Kids in Museums roi rôl i bobl ifanc o ran llywio newid mewn amgueddfeydd yng Nghymru.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r prosiect arloesol hwn fel rhan o’r fenter Newid Pethe. Mae’n galonogol gweld pobl ifanc yn cymryd yr awenau ac yn cynnig syniadau newydd ar sut i wneud amgueddfeydd yn fwy perthnasol a diddorol i blant a phobl ifanc.”
Tri peth pwysig am Barn Ni – * Mae’n bwysig i bawb sy’n gweithio mewn amgueddfa – nid dim ond y rheini mewn addysg a gwaith maes. O’r caffi i’r maes parcio, y glanhawyr, y curadiaid, y gwirfoddolwyr neu’r staff, mae cyfle i bawb wrando a gweithredu. * Dydych chi byth yn gwybod beth mae pobl ifanc ei eisiau mewn gwirionedd nes i chi ofyn iddyn nhw. * Bach yw’r pris, os oes pris o gwbl, i roi’r awgrymiadau hyn ar waith. Gall amgueddfeydd weithio gyda’r hyn sydd ganddyn nhw. Cam bach yw llwyddiant.

Mae DVD Barn Ni yn cael ei ddosbarthu am ddim i bob amgueddfa sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Achredu Amgueddfeydd yng Nghymru.

Mae’r ffilm yn Gymraeg a Saesneg, ac mae ar gael fel DVD neu ar-lein (https://kidsinmuseums.org.uk/barn-ni) .
Dilynwch Barn Ni ar Twitter yn @OurTakeFilm. Cofiwch ein henwi ni wrth drydar adolygiad, ac fe fyddwn ni’n eich aildrydar.
Rhowch eich barn chi i ni drwy daro e-bost i ([email protected]) .

Leave a Reply

Please help us reduce spam!

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Is your Education/Learning Department solely run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×