Gweithdy Tynged y Teulu, Manchester 2013
Gweithdy Tynged y Teulu, Manchester 2013
Gweithdy Tynged y Teulu, London 2013
Gweithdy Tynged y Teulu, London 2013

Gweithdai

Gweithgareddau Llais Ieuenctid

Digwyddiad Gogledd Cymru
Dydd Iau 23ain Mawrth 2017
12.30 – 16.30
Storiel, Gwynedd

Digwyddiad rhad ac am ddim, a darperir cinio.

I bobl broffesiynol mewn amgueddfeydd, orielau, safleoedd treftadaeth a Chymunedau yn Gyntaf, gan gynnwys aelodau’r rhwydwaith Ardal Arloesi, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, interniaid, cynhyrchwyr ifainc, pobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain a phrentisiaid.

Hoffech chi roi pobl ifanc wrth galon yr hyn a wnewch?

Bydd y gweithgareddau Llais yr Ifanc yn arddangos y pethau rhagorol sy’n digwydd yn y sector sy’n rhoi llais pwerus go iawn i bobl ifanc. Byddwch yn clywed gan bobl ifanc sy’n tywys teithiau neu’n rhedeg gweithdai, sy’n gwneud penderfyniadau am y dyfodol neu sy’n dod â llais digidol drwy’r cyfryngau cymdeithasol, drwy flogio neu drwy greu marchnata ar-lein.

Bydd syniadau bach a mawr yn cael eu rhannu naill ai gyda neu gan y bobl ifanc perthnasol.

Bydd y cynrychiolwyr yn:

  • Ymuno â ni i fwynhau cinio rhwydweithio
  • Gwrando ar siaradwyr yn rhannu eu llwyddiannau a chynnig awgrymiadau defnyddiol am orchfygu heriau
  • Cymryd rhan mewn trafodaethau ar y thema pobl ifanc, ac yn
  • Dysgu rhagor am gydweithredu a chefnogaeth gan Kids in Museums

Os hoffech gael esiamplau o ragoriaeth ac arferion gorau wrth weithio gyda phobl ifanc sy’n gallu eich helpu i fod yn effeithiol a thrawiadol, yna mae’r gweithgaredd yma’n berffaith i chi!

Atebwch drwy Eventbrite os gwelwch yn dda

Digwyddiad Gogledd Cymru
Dydd Iau 23ain Mawrth 2017
12.30 – 16.30
Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

Mae Kids in Museums wedi derbyn cefnogaeth yn y digwyddiadau hyn gyda buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Sylwadau pobl am ein gweithdai:

“Perthnasol iawn! Cefais gymaint o syniadau i’w defnyddio!”,
“Diwrnod ysgogol iawn, diolch”,
“Da iawn – roedd yn orlawn ond roedd hynny’n fantais fawr!”,
“Gwych, diolch am ddiwrnod grêt! Roedd hi’n wych bod mewn ystafell gyda chymaint o bobl frwdfrydig”,
“Roedd y siaradwyr amrywiol yn ardderchog. Cefais fy ysbrydoli gan lu o syniadau newydd”.

Gweithdai Blaenorol

I weld beth ddigwyddodd yn ein gweithdai blaenorol, edrychwch ar ein Storify i weld casgliad o’r negeseuon trydar o bob digwyddiad.

Croesawu Teuluoedd gydag Awtistiaeth, 9 Chwefror 2016, Yr Amgueddfa Wyddoniaeth

Teuluoedd Digidol, 11 Rhagfyr 2015, Amgueddfa Llundain

Family Fortunes, 1 Rhagfyr 2015, Foundling Museum

Gweithdy i Bobl Ifanc, 17 Medi 2015, ZSL Sŵ Llundain

Plant a Phobl Ifanc fel Tywyswyr Teithiau, Mehefin 25 2015, Casgliad Wallace

 

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Is your museum in a Communities First area?
Will you be involving a Communities First group?
Is your museum in a Pioneering area?
Number of Participants
Age of Participants
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event

×
Register Your Event
Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf?
A fyddwch yn cynnwys grŵp Cymunedau yn Gyntaf?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Arloesi?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Dyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad
×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×