Maniffesto dwyieithog cyntaf Kids In Museums

Mae Maniffesto dwyieithog Kids in Museums wedi cael ei lansio, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Caiff Maniffesto Kids in Museums ei greu yn gyfan gwbl gan sylwadau ymwelwyr. Mae’n ddogfen ymarferol a phwerus i annog a chefnogi amgueddfeydd, orielau a safleoedd hanesyddol ar draws y wlad i wneud ymweliadau plant, pobl ifanc a theuluoedd yn fwy pleserus. Mae dros 30 o amgueddfeydd wedi datgan eu cefnogaeth yn barod, ac yn anelu at roi’r 20 pwynt ar waith. Pam na wnewch chi hefyd? E-bost [email protected].

Gallwch lawrlwytho copi PDF o Maniffesto Kids in Museums yma.

facebooktwitteremail

 1. Dywedwch ‘Helo!’ a chroesawu pob ymwelydd. Dylai curaduron, gwirfoddolwyr, staff blaen y ty a’r rhai sy’n
  gweithio yn y caffi i gyd fod yn rhan o’r croeso cyfeillgar i deuluoedd.
 2. Byddwch yn bositif a chael gwared â’r gair ‘Na’. Dywedwch wrth ymwelwyr beth y gallant ei wneud wrth iddynt gyrraedd, peidiwch â rhoi rhestr o bethau na allant ei wneud.
 3. Rhannwch straeon. Gwrandewch. Gall teuluoedd fod yn arbenigwyr hefyd.
 4. Dechreuwch o’r crud. Nid yw byth yn rhy gynnar i ymweld ag amgueddfa. Maent yn llefydd cymdeithasol, synhwyraidd a chyffrous – ac yn berffaith ar gyfer babanod.
  ‘Daeth y lliwiau a’r delweddau â’r gwaith celf yn fyw a rhoddodd fy mhlentyn chwe mis oed ei adolygiad cyntaf wrth wenu, chwifio ei freichiau, a gwneud synau uchel.’
 5. Pontio’r cenedlaethau. Mae neiniau a theidiau yn dod yn fwyfwy pwysig. Dylai sgyrsiau rhwng cenedlaethau fod wrth wraidd yr hyn rydych yn ei wneud.
  ‘Wel, roedd gennym ni un o’r rheina. Cafodd Nain y graith ‘na ar ei phen wrth siglo ar y mangl.’
 6. Gwahoddwch bobl ifanc i’ch amgueddfa a gadewch iddynt ymlacio yno. Gofynnwch a ydynt am gymryd rhan a gwerthfawrogwch eu barn. Gall amgueddfeydd arwain y ffordd o ran rhoi sylw i gyfraniadau pobl ifanc.
 7. Byddwch yn gyson am ba oedran rydych chi’n ei ystyried yn oedran oedolyn. Os ydych yn codi pris oedolyn, ydych chi’n gadael yr ymwelydd ifanc i mewn ar ei ben ei hun?
 8. Estynnwch y tu hwnt i’ch pedair wal i ddenu ymwelwyr newydd. Gofynnwch sut y gallwch chi helpu i wneud eu hymweliad yn bosibl. Ceisiwch gael gwared ar unrhyw rwystr i’r ymweliad, hyd yn oed os nad ydych yn gyfrifol amdano.
 9. Byddwch yn hyblyg yn eich gweithgareddau, eich digwyddiadau a’ch tocynnau teulu. Mae pob teulu yn wahanol. Wrth ddylunio rhaglenni a phrisiau, ystyriwch bob math o deulu.
 10. Sgwrsiwch ar-lein. Mae angen i’ch cyfryngau cymdeithasol a’ch gwefan fod yn hwylus i deuluoedd ac yn gyfredol, fel y gall ymwelwyr ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd a pharatoi ar gyfer eu hymweliad.
 11. Crëwch le cyfforddus a diogel i blant a theuluoedd. Gall amgueddfa fod yn hafan ac fe all wneud i ymwelwyr deimlo’n well.
 12. Byddwch yn ganolog i’ch cymuned. Crëwch fannau lle gall teuluoedd gwrdd a chymdeithasu.
  ‘Dwi wastad wedi mwynhau’r amgueddfa hon. Y syniad o ymweld a gwneud rhywbeth. Mae’n grêt.’
 13. Peidiwch â dweud ssshhh! Os yw’r plant yn swnllyd, gofynnwch ‘Pam?’ Ai am eu bod yn mwynhau? Gwych! Anogwch y cyffro. Ai am eu bod wedi diflasu? Yna rhowch rywbeth ystyrlon iddyn nhw i’w wneud.
 14. Dywedwch ‘Cyffyrddwch ag ef!’ mor aml ag y gallwch. Mae pawb yn meddwl bod gwrthrychau go iawn yn wych. Anfonwch blant at bethau y gellir eu cyffwrdd, dysgwch iddynt barchu’r gwrthrychau, ac esboniwch pam
  nad oes modd cyffwrdd gwrthrychau eraill.
 15. Rhowch gymorth i oedolion yn ogystal â phlant. Weithiau, nid y plant sy’n swil – mae angen eich cefnogaeth ar y rhieni hefyd. Cynhyrchwch ganllawiau, llwybrau a gweithgareddau fel y gall pawb gymryd rhan.
  ‘Mae’r staff yn fy helpu i siarad â fy mhlant am y gwaith celf, felly dwi ddim yn teimlo embaras os nad ydw i’n gwybod yr ateb.’
 16. Byddwch yn ymwybodol o anghenion gwahanol deuluoedd. Defnyddiwch eich dychymyg gydag arwyddion, symbolau a geiriau sy’n ddealladwy i bawb. Dyluniwch bopeth i fod yr un mor hwylus i ymwelwyr
  anabl a rhai nad ydynt yn anabl.
 17. Gwnewch y gorau o fannau gwahanol yr amgueddfa, y tu allan yn ogystal ag y tu mewn. Mae caffis, gerddi, grisiau ac ardaloedd derbyn yn rhannau gwerthfawr o’ch amgueddfa hefyd.
  ‘Mae’r lifft hyd yn oed yn hwyl, am fod ganddo Vermicious Knid ynddo, sydd bob amser yn gwneud i ni chwerthin!’
 18. Cadwch lygad ar gyfleusterau ymwelwyr. Gwnewch yn siwr bod y toiledau bob amser yn lân, gyda lle ar gyfer pramiau a chyfleusterau newid babanod. Dyma’r unig le y bydd pob teulu yn ymweld ag ef. Darparwch
  rywle i adael cotiau, bagiau a phramiau, sgwteri a sglefrfyrddau.
 19. Darparwch fwyd iach, sydd werth yr arian, gyda chadeiriau uchel a dwr tap heb gyfyngiad. Dylai eich caffi adlewyrchu’r un gwerthoedd teulu â gweddill yr amgueddfa.
 20. Cadwch mewn cysylltiad. Adeiladwch berthynas gyda’ch ymwelwyr a rhoi gwybod iddynt eich bod am gadw mewn cysylltiad. Sicrhewch eu bod yn rhan o benderfyniadau tymor hir yn yr amgueddfa. Rhowch reswm iddynt ddychwelyd. Gall teuluoedd fod yn genhadon da ichi.
  ‘Beth yw eich marciau allan o 5 ar gyfer yr amgueddfa?
  ‘10’

I archebu eich copi caled, sy’n rhad ac am ddim, anfonwch e-bost at [email protected].

“Mae gwaith Kids in Museums yn ysbrydoliaeth i nifer o bobl sy’n gweithio yn ein hamgueddfeydd. Wrth ymgysylltu gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, maent yn mynd i wraidd yr hyn mae pobl eisiau, ac yna’n darparu cyngor ymarferol a phragmatig ar y ffordd ymlaen. Mae’n bleser gennym i fod yma heddiw i lansio Maniffesto Kids in Museums yng Nghymru ac edrychaf ymlaen at ymateb brwdfrydig gan amgueddfeydd ar draws y wlad.”
John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Enw llawn y Sefydliad:
Cyfeiriad y Sefydliad:
Enw a Rôl y Person Cyswllt:
Cyfeiriad e-bost y Cyswllt:
Rhif y Cyswllt:
ID Twitter:
Proffil Facebook:
Cyfeiriad gwefan:
Sir:
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
IS your Education/Learning Department solel run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Is your museum in a Communities First area?
Will you be involving a Communities First group?
Is your museum in a Pioneering area?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf?
A fyddwch yn cynnwys grŵp Cymunedau yn Gyntaf?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Arloesi?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×