Family Friendly Museum Award 2016 winners York Art Gallery receiving their award.
Left to right: Sandie Dawe CBE, Chair of Trustees, Kids in Museums;  Andrew Mackay, Director, Tullie House Museum & Art Gallery; Gaby Lees, Assistant Curator of Arts Learning, York Art Gallery; Reyahn King, Chief Executive of York Museums Trust.
Family Friendly Museum Award 2016 winners York Art Gallery receiving their award. Left to right: Sandie Dawe CBE, Chair of Trustees, Kids in Museums; Andrew Mackay, Director, Tullie House Museum & Art Gallery; Gaby Lees, Assistant Curator of Arts Learning, York Art Gallery; Reyahn King, Chief Executive of York Museums Trust.
York Art Gallery
York Art Gallery
York Art Gallery
York Art Gallery

Awards

Mae’r enwebiadau wedi agor ar gyfer Gwobr 2017 i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd

Y Wobr hon yw’r wobr fwyaf i amgueddfeydd ym Mhrydain – a’r unig un lle mae teuluoedd yn penderfynu pwy sy’n ennill.

Mae enillwyr Gwobr 2016 i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd, Oriel Gelf Efrog, yn esbonio sut brofiad oedd ennill y Wobr:

‘Dyma’r peth pwysicaf a ddigwyddodd i Oriel Gelf Efrog ers i ni ail agor. Mae’r wobr yma’n dathlu ein croeso a phrofiad teuluoedd ac ymwelwyr go iawn.’

Reyahn King, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Efrog

A yw’r amgueddfa sy’n rhoi’r croeso gorau i deuluoedd yn eich ardal chi? Ydych chi’n gweithio yn yr amgueddfa sy’n rhoi’r croeso gorau i deuluoedd? Os felly, enwebwch hi – a gofynnwch i bobl eraill wneud hynny hefyd. Rhowch eich amgueddfa ar y map cenedlaethol.

Gall unrhyw un wneud enwebiadau – plant, rhieni, ymwelwyr, sefydliadau i ymwelwyr a’r amgeuddfeydd eu hunain. Gallwch enwebu amgueddfa genedlaethol enfawr neu oriel fechan leol ddwy ystafell. Gall fod yn sefydliad a redir gan wirfoddolwyr neu’n amgueddfa sy’n cyflogi tîm o geidwaid. Efallai ei fod yn adnabyddus am ei gasgliad gwych o borslen Ffrengig o’r 19eg ganrif neu efallai ei fod yn cynnig yr offer rhyngweithiol technoleg uchel diweddaraf (neu’r ddau!). Yr hyn sydd fwyaf pwysig yw ei fod yn mynd gam ymhellach i roi profiad gwych i deuluoedd.

Sut i wneud enwebiad
Dywedwch wrthym pam fo’r amgueddfa mor arbennig. Sut groeso mae hi’n ei rhoi? Beth sy’n amlwg yn ei chynnig i deuluoedd? Dywedwch bopeth wrthym – rydym wrth ein boddau’n clywed eich straeon am amgueddfeydd. Edrychwch ar Faniffesto Bach Kids in Museums. Sut mae’r amgueddfa’n cyfateb ag 8 pwynt y Maniffesto Bach ar sut i wneud amgueddfa’n fan sy’n croesawu teuluoedd?

Cliciwch yma a llenwch y ffurflen i wneud eich enwebiad.
Eleni rydym wedi creu un ffurflen ar-lein fel eich bod yn gallu enwebu amgueddfa’n hawdd a chyflym. Os na allwch gwblhau’r ffurflen ar-lein, gallwn dderbyn enwebiadau ar yr ebost neu yn y post.
Ebostiwch: [email protected] gan nodi pam y dylai’r amgueddfa yma ennill.

Post: Family Friendly Museum Award
Kids in Museums
CAN Mezzanine
7 – 14 Great Dover Street
London SE1 4YR

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw hanner dydd ar Fehefin 2il 2017

Trydarwch i ddweud eich bod wedi rhoi enwebiad ar Twitter gan enwi @kidsinmuseums #FFMA17

Amgueddfeydd, hoffech chi dderbyn poster Quentin Blake am ddim i roi gwybod i’ch ymwelwyr am eich cais i ennill y Wobr? Mae ein posteri Gwobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd, gyda darluniau gan Quentin Blake, ar gael yn rhad ac am ddim.
Cliciwch yma i gael eich copi am ddim

Hoffech chi gael ap am ddim i hybu cynnig eich amgueddfa i deuluoedd?
Mae’r crewyr apiau Xponia yn cynnig ap cyffrous wedi’i bersonoleiddio’n rhad ac am ddim, y gall amgueddfeydd ei ddefnyddio i hybu’r Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd. Gall bob amgeuddfa gael eu ap eu hunain, a’i ddefnyddio i ddangos eu digwyddiadau teuluol i’w hymwelwyr, i dynnu sylw at wrthrychau ac i roi gwybodaeth iddynt am y Wobr i Amgeuddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd. Hefyd, gall ymwelwyr enwebu’n uniongyrchol drwy’r ap!

Cysylltwch heddiw i ganfod mor syml yw hi i gychwyn y broses. Ebost: [email protected], gwefan: www.xponia.com/museums/

Mae’r Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd yn derbyn cefnogaeth hael iawn gan Nimrod Capital ac Edwardian Hotels London.

Beth sy’n digwydd wedyn?
Mae grŵp o wirfoddolwyr yn mynd drwy’r cannoedd o enwebiadau ac yn dewis rhestr fer o’u plith. Byddwn yn cyhoeddi’r rhestr fer ar Fehefin 22 2017.

Dros yr haf, mae teuluoedd yn mynd i mewn i’r amgueddfeydd sydd ar y rhestr fer i’w monitro’n gyfrinachol. Maent yn gwneud hyn gan ddefnyddio Maniffesto Bach Kids in Museums fel canllaw i ganfod pa mor groesawgar ydynt i deuluoedd.

Byddwn yn enwi’r enillwyr yn y Seremoni Wobrwyo. Y llynedd roedd KidRated wrth law yn y seremoni i ffilmio’r achlysur ac i gyfweld yr amgueddfeydd ar y rhestr fer. Gwyliwch y ffilm yma i weld mor wefreiddiol yw hi i amgueddfeydd gael eu dewis ar gyfer y rhestr fer a’r gwahaniaeth y gall y wobr ei wneud:

YouTube Preview Image

Amodau a Thelerau y Wobr i Amgueddfeydd sy’n Croesawu Teuluoedd.

Hoffech chi ganfod rhagor am hanes y wobr i Amgueddfeydd sy’n croesawu teuluoedd? Edrychwch ar rai o’n enillwyr blaenorol.

To view this page in English please CLICK HERE

Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Museum
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
IS your Education/Learning Department solel run by volunteers?
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto?Click here
Arts Council region
Are you an Accredited Museum?
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of the following themes or initiatives?
ArtsawardDisability or accessHeritage Lottery Funding – Young RootsWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event
Full name of Organisation:
Organisation Address:
Contact Name and Role:
Contact Email:
Contact Number:
Twitter ID:
Facebook Profile:
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day Scotland:
Number of Participants:
Age of Participants:
Type of Group:
e.g. school, youth group, Scouts
Date of Event (if not on Takeover Day Scotland)
×
Register Your Event

Full name of Organisation
Organisation Address
Type of Organisation
Other (please specify)
How is your organisation funded?
Other (please specify)
Are you signed up to the Kids in Museums Manifesto?
Want to know more about the manifesto? Click here
Contact Name and Role
Contact Email
Contact Number
Twitter ID
Facebook Profile
Please tell us about any plans you have so far for Takeover Day
Will your Takeover Day be public facing? (will the public be able to see and take part in the action?)
Are the young participants you are working with fluent Welsh speakers?
Is your museum in a Communities First area?
Will you be involving a Communities First group?
Is your museum in a Pioneering area?
Number of Participants
Age of Participants
Other (please specify)
Type of Group
Other (please specify)
Will you be working in partnership with another cultural or heritage organisation?
If yes, please specify the name(s) of organisations
Does your Takeover Day link up with any of these themes or initiatives?
Arts AwardDigital Heritage StationsDisabled/SEN groupsHeritage Lottery Funding – Young RootsUniformed Groups - Brownies / Guides / Scouts / Cubs / BeaversWelsh BaccalaureateWorking with a Youth PanelWorld War 1 Centenary
Date of Event
I would like Kids in Museums to keep me updated about future events and projects.
Yes, please add me to the mailing listNo, don't add me to the mailing list

The information provided in this form will be securely stored by Kids in Museums. We will use it to inform you about other Kids in Museums activities, projects and services and to report to our funders. Your data will not be sold or shared with third parties. If you would like to be removed for our mailing list at any point, please contact [email protected]

×
Register Your Event

Enw llawn y Sefydliad
Cyfeiriad y Sefydliad
Math o Sefydliad
Arall (rhowch y manylion)
Sut mae eich sefydliad yn cael ei ariannu?
Arall (rhowch y manylion)
Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Maniffesto Kids in Museums? Hoffech chi wybod rhagor am y maniffesto? Cliciwch yma
Enw Cyswllt a Rôl
Ebost Cysylltu
Rhif Cysylltu
ID Twitter
Proffil Facebook
Dywedwch wrthym am unrhyw gynlluniau sydd gennych hyd yma ar gyfer y Diwrnod Meddiannu
A fyddwch yn wynebu’r cyhoedd ar eich Diwrnod Meddiannu? (hynny yw, a fydd y cyhoedd yn gallu gweld a chymryd rhan yn y gweithredu?)
A fydd eich Diwrnod Meddiannu’n cynnwys defnyddio’r Gymraeg?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf?
A fyddwch yn cynnwys grŵp Cymunedau yn Gyntaf?
Ydy eich amgueddfa mewn ardal Arloesi?
Nifer y Cyfranogwyr
Oed y Cyfranogwyr
Arall (rhowch fanylion)
Math o Grŵp
Arall (rhowch fanylion)
A fyddwch chi’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliad diwylliannol neu dreftadaeth arall?
Os bydd, nodwch enw(au) y sefydliadau os gwelwch yn dda
Ydy eich Diwrnod Meddiannu’n cysylltu gydag unrhyw rai o’r themâu neu fentrau nesaf yma?
Bagloriaeth CymruDyfarniad yn y CelfyddydauAnabledd neu fynediadAriannu’r Loteri Treftadaeth – Gwreiddiau IfancGorsaf Treftadaeth DdigidolGweithio gyda Phanel IeuenctidCanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dyddiad y Digwyddiad

×
Order your free resources

Name*


Organisation*


Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Type of pack
Number of Posters for your venue
Any Other Comments

×
Order your free resources
Name*
Organisation*
Email address*
Address resources should be sent to*
Number of packs
Number of Posters for your venue
Any Other Comments
×
Order your free resources

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×
Archebwch eich adnoddau rhad ac am ddim yma

Name / Enw*
Organisation / Sefydliad*
Email address / Ebost*
Address resources should be sent to / Y cyfeiriad lle dylid anfon yr adnoddau*
Number of packs / Nifer y pecynnau
Type of pack / Y math o becyn
Number of Posters for your venue / Nifer y posteri i’ch safle
Any Other Comments / Unrhyw sylwadau eraill

×